Om GG Blokhus | Laugsstyrelsen | Laugsbrødre | Kontakt

Velkommen > Meddelelser > Referater

Referater


Gourmand & Gourmet ~ Blokhus 

Referat af ordinær laugssamling den 31. januar 2020.

 

1.Valg af dirigent:

  Henning Kjeldsen valgtes og konstaterede at laugssamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

2.Oldermanden aflægger beretning:

Oldermanden aflagde beretning og efterlyste herunder forslag til menuer ved kommende laugsmiddage.

  Der kom forslag fra forsamlingen om : temaaftener ,bustur med virksomhedsbesøg ,afholdelse af  laugs-

   middagen uden for Blokhus.

   Alle laugsbrødrene er velkomne til at sende forslag til laugsstyrelsen.

   Herefter blev oldermandens beretning taget til efterretning.

3.Kassemesteren aflægger regnskab:

Kassemesteren gennemgik regnskabet for 2019, som viser indtægter på59.600 kr. og et overskud på 3714

   Kr. Det bemærkes, at indtægten bruges til betaling af årets store spisning.

   Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

4. Fastsættelse af næste års kontingent:

Laugsstyrelse forslår uændret kontingent på 900 kr. som blev enstemmigt godkendt.

5.Optagelse af nye med lemmer:

Der var indstillet 4 aspiranter til de 2 ledige pladser: Jens Chr. Ehlers, Jeppe Vamberg, Jørgen Slipsager og         

 Jan Jensen. Ved skriftlig afstemning blev Jens Chr. Ehlers og Jan Jensen valgt.

6.Indkomne forslag:

Der var ikke indkommet forslag.

7.Valg af stolsbrødre(lige år)

På valg var Ceremonimester Henrik Meyer Nielsen og Oldermand Helge Stensballe,begge blev genvalgt

      uden modkandidater.

 

    8.Valg af revisor:

Henning Kjeldsen blev genvalgt.

9.Eventuelt:

Der kom et par yderligere kommentarer til laugsmiddag .

       Herudover var der intet at drøfte.

      Dirigenten erklærede herefter med tak for forholdsvis god ro og orden laugssamlingen for hævet.

 

    Blokhus 02 feb. 2020.

    Ulrik Gundersen                                                                                           Henning Kjeldsen

     Skriverkarl                                                                                                     Dirigent

GG Blokhus | Powered by Infokey A/S | Design by Erling Post Madsen